Qrendo Architecture Framework

Qrendo Architecture Framework (QAF) är ett arkitekturellt ramverk anpassad efter myndigheter och större organisationers behov av ett arkitekturellt sammanhängande språk där målet är att med hjälp av interaktiv visualisering  få hela organisationen att förstå arkitekturen för ett eller flera system och därmed skapa förutsättningar för ett lyckat systemarbete. QAF består av ramverket och verktygen i QAFT.

Vad QAFT löser i er organisation

Qrendo Architecture Framework Toolkit (QAFT) är mer än bara ett verktyg; det är en kraftfull resurs som förvandlar ert sätt att se på och hantera affärsarkitektur. Den är anpassad för att lösa vanliga problem som uppstår i större organisationer. Dessa inkluderar fragmenterad arkitekturhantering, ofullständig och otydlig kravhantering, inkonsistent förståelse och kunskap, samt svårtydd och tidskrävande arkitekturvisualisering. Nedan konkretiseras dessa problem tillsammans med den lösning QAFT tillförser vilket ger er organisation återta kontroll över arkitekturen och låt den leda till organisationens framgång.
Problem #1

Olika avdelningar använder olika verktyg och metoder för arkitekturhantering, vilket leder till en brist på enhetlighet och sammanhang.

Lösning med QAFT: Genom att erbjuda ett enhetligt ramverk som samlar all arkitekturinformation, minskar QAFT arbetsinsatsen och ökar överblicken, vilket leder till en mer sammanhängande och effektiv arkitekturhantering.

PROBLEM #2

Krav är ofta inte spårbara eller klart formulerade, vilket skapar osäkerhet och brister i arkitekturen.

Lösning med QAFT: QAFT använder STRATE för att skapa en tydlig och spårbar process för kravhantering, vilket säkerställer att alla krav är fullständiga och korrekt integrerade i arkitekturen.

PROBLEM #3 

Olika förståelse och kunskapsnivåer om arkitektur inom organisationen, vilket leder till missförstånd och ineffektivitet. 

Lösning med QAFT: Genom utbildningsprogram i QAF och ISO 15288, skapar QAFT en gemensam grund och förståelse för arkitektur, vilket främjar effektivt samarbete och enhetlig tillämpning.

PROBLEM #4

Svårigheter med att tolka och förstå arkitekturen, vilket fördröjer beslutsfattande och acceptans.

Lösning med QAFT: Med VACS-verktyget inom QAFT, presenteras arkitekturen på ett klart och lättförståeligt sätt, vilket accelererar förståelse och främjar snabbare beslutsprocesser.

Vårt löfte

Sammanhängande ramverk

Ett enhetligt ramverk som minskar arbetsinsatsen och accelererar insikter över olika avdelningar.

Effektiv kravhantering

Omvandla ofullständiga krav till tydliga och spårbara, integrerade direkt i er arkitektur med STRATE (Stakeholder Requirements Analysis and Transfer Engine).

Skräddarsydd utbildning

Våra kurser ger gemensamma mål och förståelse vilket främjar en harmoniserad syn på arkitekturen inom ert team, från grunderna till avancerad expertis.

Intuitiv visualisering

Med VACS (Visualizing Architecture from Capability to Standard), upptäck en ny dimension av arkitekturvisualisering som är både strukturerad och lätt att förstå, vilket underlättar acceptans och insyn. (Kommer 2024)


Ta det första steget mot en förenklad, effektiv och framgångsrik affärsarkitektur! 
Kontakta oss och få en demonstration av QAF