INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

SYFTE

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN LAGLIG GRUND FINNS FÖR DETTA?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Laglig grund: Fullgörande av ansökan eller förfrågan via mail eller kontaktaformulär. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra anställningsprocessen eller besvara din fråga.

Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter.

Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Kunna hantera din anställningsansökan

 • Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice.

 • Kunna skicka ut mail till dig.

 • Behandlingen baseras på samtycke.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

 • CV

 • Andra uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.

 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss.

 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.

 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.

 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.

 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.

 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).

 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.