Våra tjänster

Våra tjänster

Kravhantering och kravanalyser
Kravarbetet är grunden för ett lyckat IT-projekt. Vi hjälper dig att ta fram väldefinierade mål för vad ditt IT-system skall uppnå. Detta sker genom att intressenterna och deras behov identifieras, dokumenteras och analyseras.

Genom att identifiera intressenternas verksamhetskrav och genomföra kravanalys kan mål för IT-systemet definieras. Dessa mål analyseras och prioriteras för att vi sedan skall kunna föreslå en plan för realisering av kraven enligt dessa mål.


Second opinion på kravdokument och design
Många IT-projekt misslyckas på grund av undermåligt kravarbete. ​Undersökningar visar att kostnader för ändringar eller rena misstag i avancerade tekniska projekt mångdubblas ju senare i processen de uppdagas. Vi hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna när det gäller krav och kravhantering på komplexa IT-system. ​
Vi granskar bland annat:​

 • Hur har kravanalysen gått till?​
 • Hur är kvalitén på kraven?​
 • Finns det prioriterade och definierade mål?

Informationssäkerhetsanalyser
Att hantera information på ett säkert sätt i komplexa system är en utmaning och måste ingå i den ordinarie kravställningen.​ Krav på informationssäkerhet måste hanteras så tidigt som möjligt. Därför ingår perspektivet informationssäkerhet i alla våra tjänster.
Förutsättningar för en lyckad informationssäkerhetsanalys är:

 • Verksamhetsanalys​
 • Informationskartläggning och klassificering​
 • Hot- risk och sårbarhetsanalys​
 • Redovisning och prioritering av relevanta säkerhetskrav och förslag på införandeplan.​
 • Upprättande av en övergripande säkerhetsarkitektur

Verktygsstöd för arkitektur- och kravarbete
Krav- och arkitekturarbete handlar inte bara om att rita diagram i modeller. Ofta behövs ett avancerat verktygsstöd för att dra slutsatser ur modellen, eller för att skapa bästa möjliga underlag för beslut inom utvecklingen av komplexa system. Vi har drivna utvecklare som är skickliga på att förstå livscykel- och arkitekturmodeller och som förstår hur man implementerar funktioner i mjukvara för att skapa effektiva beslutsunderlag utifrån modeller av komplexa system. Det kan vara visualiseringar av kravmängder, Excel-tabeller över spårbarhet eller 3D-modeller av användarens upplevelse av det kravställda systemet.

Stöd för strategiska beslut för tekniska system
Beslut på strategisk nivå kräver att man väljer att fokusera på rätt krav. Ett exempel är informationssäkerhetsaspekterna, som måste hanteras tidigt. Vi hjälper till att samla in, strukturera och presentera beslutsunderlag som på bästa sätt stöder det strategiska beslutet.

Viktiga steg i tjänsten är:

 • Genomgång av vilken typ av beslut som behöver fattas
 • Kartläggning av relevanta krav och analys för att identifier krav som är kritiska för beslutet, t.ex. informationssäkerhet och verksamhetskrav.
 • Upprätta eller komplettera övergripande arkitektur med bas i kraven.
 • Ta fram strukturerat beslutsunderlag som tydliggör alternativen till beslut.

 

Stöd vid förändring i komplexa tekniska system​
Förändringar i komplexa tekniska system kan innebära stora utmaningar.​ Man måste därför veta vilken verksamhet systemet skall stödja, för att systemet skall klara en förändring.​ Vi hjälper dig med att kartlägga den verksamhet där systemet skall verka, så att kravställningen på systemet blir så korrekt som möjligt.

 • Bestäm vilken typ av förändring som skall göras av systemet.​
 • Ta fram en modellbaserad beskrivning av verksamheten nära systemet med perspektivet hur den påverkar systemet.​
 • Identifiera övriga relevanta krav på systemet.​
 • Ta fram modellbaserad beskrivning av systemets gränsyta mot verksamheten och omvärlden.​
 • Ta fram förslag på åtgärder för system och verksamhet, grundat i behov av beslut.

Övergripande arkitekturer
Att hantera komplexa system över tiden är svårt.​ För detta behövs en övergripande arkitektur som styr utvecklingen av dess delar, och som utgör ”ryggraden” i systemet.​ Vi hjälper till att ta fram och underhålla den arkitektur som bäst stöder kundens mål på kort och lång sikt.

Vi ställer bland annat följande frågor:

 • Vilka problem skall lösas med arkitekturen, på kort och lång sikt och vilka perspektiv skall belysas?​
 • Vilket fokus skall arkitekturen ha initialt?​
 • Vad är önskat framtida läge för arkitekturen​?